Polityka prywatności

 • Definicje
  Aplikacja – oprogramowanie i serwis Dietetyk.pl w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obsługiwany przez Dietetyk.pl i rozpowszechniany pod nazwą „Dietetyk.pl”, dostępny w sieci Internet w domenie https:/www.dietetyk.pl. Aplikacja przeznaczona jest dla Usługodawców i umożliwia nawiązywanie kontaktu pomiędzy Klientem a Usługodawcą w celu reklamy, promocji, oferowania i rezerwacji Usług.
  Aplikacja dla Klienta – oprogramowanie i serwis Dietetyk.pl w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obsługiwany przez Dietetyk.pl i rozpowszechniany pod nazwą „Dietetyk.pl”, dostępny w sieci Internet w domenie www.Dietetyk.pl. Aplikacja dla Klienta przeznaczona jest dla Klientów i służy do rezerwowania Usług przez Klientów.
  Dietetyk.pl – Dietetyk.pl - Spotbeans Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4a lok. 2 z kapitałem zakładowym w wysokości 10000 złotych w całości wpłaconym, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000573317, NIP 851-318-69-65.
  Cennik – stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu i jest jego integralną częścią, zawiera informacje na temat wysokości Opłaty za usługi Dietetyk.pl.
  Klient – osoba fizyczna, która utworzyła Konto w Aplikacji dla Klientów w celu korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawców.
  Konto – część Aplikacji wraz z zespołem rozwiązań informatycznych pozwalających na korzystanie z Aplikacji zalogowanym Użytkownikom.
  Okres Bezpłatny – oznacza okres 14 dni kalendarzowych, liczony od dnia otrzymania od Usługodawcy potwierdzenia Rejestracji, w którym nowo zarejestrowany Użytkownik może korzystać z usług Dietetyk.pl bez konieczności wnoszenia Opłaty.
  Opłaty – opłaty należne Dietetyk.pl od Usługodawców za korzystanie z Aplikacji zgodnie z Cennikiem lub innymi obowiązującymi cennikami.
  Profil – profil stworzony przez Usługodawcę w Aplikacji zawierający m. in.: nazwę i adres Usługodawcy, telefon kontaktowy, e-mail, zdjęcie; informacje o oferowanych Usługach, w tym nazwę Usługi, jej opis, czas trwania oraz cenę.
  Rejestracja – założenie Konta w Aplikacji polegające na zgodnym z instrukcją wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza rejestracji. Usługodawca podczas procesu rejestracji otrzyma możliwość logowania się w Aplikacji.
  Rezerwacja – dokonanie rezerwacji Usługi przez Klienta za pomocą Aplikacji dla Klientów, ze wskazaniem daty oraz godziny Usługi u danego Usługodawcy zarejestrowanego w Aplikacji.
  Umowa – umowa zawarta pomiędzy Dietetyk.pl a Usługodawcą dotycząca korzystania przez Usługodawcę z Aplikacji na warunkach określonych w Regulaminie.
  Usługodawca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Aplikacji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową i utworzyła Konto w Aplikacji dla siebie jako przedsiębiorcy.
  Usługa, Usługi – usługi oferowane za pomocą Aplikacji przez Usługodawców, w szczególności w dziedzinie dietetyki, zdrowia, sportu, szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej oraz innych, odpowiednio opisanych w katalogu dostępnym na www.dietetyk.pl
  Użytkownik – Usługodawca oraz Klient.
 • Rodzaje i Zakres usług Dietetyk.pl
  • Dietetyk.pl udziela Usługodawcom oraz Klientom dostępu odpowiednio do Aplikacji oraz Aplikacji dla Klienta, umożliwiających nawiązanie bezpośredniego kontaktu pomiędzy Klientem a Usługodawcą w celu Rezerwacji. Za pośrednictwem Aplikacji dla Klienta, Klienci mogą zapoznać się z ofertą Usługodawcy oraz dokonać Rezerwacji. Natomiast za pośrednictwem Aplikacji, Usługodawcy mogą reklamować, promować oraz oferować Usługi w Internecie, oraz Klientom. Aplikacja oraz Aplikacja dla Klientów dostępna jest w sieci Internet w domenie http://Dietetyk.pl oraz http://www.Dietetyk.pl, można ją również zainstalować na urządzeniu mobilnym posiadającym dostęp do Internetu.
  • Usługodawca w ramach Aplikacji zakłada swoje Konto oraz Profil, w których podaje swoje dane, w tym dane osobowe. Dane niezbędne do świadczenia przez Dietetyk.pl usług w ramach Umowy to dane niezbędne do założenia Konta i Profilu, takie jak: nazwa i adres Usługodawcy, telefon kontaktowy, e-mail, zdjęcie; informacje o oferowanych Usługach, w tym nazwę Usługi, jej opis, czas trwania oraz cenę.
  • Dietetyk.pl oferuje Usługodawcom usługę, która obejmuje w ramach Aplikacji m.in.: możliwość utworzenia Konta i Profilu Usługodawcy; możliwość korzystania z kalendarza rezerwacji wizyt, w tym zarządzanie rezerwacją wizyt; otrzymywanie i wysyłanie powiadomień SMS; dostęp dla Użytkowników do systemu teleinformatycznego Dietetyk.pl ; systemu wystawiania recenzji oraz umożliwiającą dokonanie rezerwacji wizyt u Usługodawcy on-line.
  • Dietetyk.pl zadba o prawidłową dostępność Aplikacji oraz Aplikacji dla Klienta jak również o jak najszybsze usuwanie wszelkich awarii spowodowanych błędnym działaniem Aplikacji lub Aplikacji dla Klientów.
  • Dietetyk.pl w celu umożliwienia Usługodawcom oferowania swoich Usług udziela Usługodawcom niewyłącznego, niezbywalnego, nieprzenoszalnego, udzielonego na czas trwania Umowy, ograniczonego do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, prawa na korzystanie z Aplikacji.
 • Usługodawca
  • Usługodawca uzyskuje dostęp do funkcjonalności i treści Aplikacji po podpisaniu Umowy oraz Rejestracji.
  • Usługodawca zobowiązany jest do podania kompletnych i zgodnych z prawdą danych osobowych oraz innych danych wymaganych podczas Rejestracji oraz do ich sprawdzania i aktualizowania bez jakichkolwiek wezwań ze strony Dietetyk.pl.
  • Usługodawca wyraża zgodę na to, że Klienci będą kontaktować się z nim bezpośrednio na podany przez Usługodawcę w procesie Rejestracji adres e-mail.
  • Usługodawca wyraża zgodę na to, że podane przez niego dane, w tym dane osobowe oraz informacje, a także zdjęcia udostępnione przez niego w Aplikacji oraz Profilu będą dostępne dla innych Użytkowników, jak również dla wszystkich użytkowników sieci Internet.
  • Wszelkie dane i informacje udostępniane są przez Usługodawcę dobrowolnie. Usługodawca wprowadzając do Aplikacji, Konta lub Profilu dane w tym zdjęcia oświadcza, że jest uprawniony do ich umieszczenia i swoim działaniem nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie informacje i dane udostępnione przez Usługodawcę w Aplikacji powinny być prawdziwe. Usługodawca powinien powstrzymać się od umieszczenia danych, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
  • Zakazane jest umieszczanie w Aplikacji, Koncie lub Profilu Usługodawcy informacji sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. Zakazane jest również umieszczanie zdjęć naruszających prawo, o charakterze pornograficznym, jak również sprzecznych z dobrymi obyczajami. W razie naruszenia tego zakazu, Dietetyk.pl jest uprawniona do usunięcia informacji, zdjęcia, czasowego zablokowania, lub usunięcia Konta Usługodawcy.
  • Usługodawca zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji tylko w sposób zgodny z jej przeznaczeniem. Usługodawca zobowiązany jest do niepodejmowania działań zakłócających pracę Aplikacji. Usługodawca nie może sam ani przy udziale osób trzecich zmieniać, obchodzić i łamać zabezpieczeń Aplikacji, jak również nie może wywierać negatywnego wpływu na Aplikację powodując jej uszkodzenia lub doprowadzając do jej przeciążenia. Usługodawcy nie wolno kopiować, modyfikować i rozpowszechniać oraz reprodukować całości lub części Aplikacji.
  • Usługodawca nie może umożliwiać osobom trzecim dostępu do Aplikacji. Za poufność i bezpieczeństwo swojego Konta, w tym zachowanie w tajemnicy haseł i loginu, odpowiedzialny jest wyłącznie Usługodawca, który zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Dietetyk.pl o bezprawnym wykorzystaniu jego Konta przez osoby trzecie.
  • Usługodawca ponosi odpowiedzialność za swoje działania oraz działania swoich pracowników i współpracowników związane z korzystaniem z Aplikacji oraz za treści umieszczone w swoim Koncie, Profilu oraz w Aplikacji. Usługodawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Dietetyk.pl, jeżeli osoby trzecie będą dochodzić swoich roszczeń w związku z naruszeniem prawa przez Usługodawcę.
 • Rezerwacja, jej potwierdzenie oraz anulowanie
  • Rezerwacja następuję za pośrednictwem Aplikacji dla Klienta. Usługodawca potwierdza Rezerwację automatycznie. Automatyczne potwierdzenie Rezerwacji jest równoznaczne z oświadczeniem woli Usługodawcy o potwierdzeniu danej Rezerwacji.
  • Aplikacja zakłada możliwość anulowania przez Klienta Rezerwacji nawet po jej uprzednim potwierdzeniu przez Usługodawcę.
  • Aplikacja umożliwia Usługodawcy anulowanie rezerwacji wraz z automatycznym poinformowaniem Klienta SMSem o tym fakcie.
 • Opłaty
  • Za korzystanie z Aplikacji Usługodawca zobowiązany jest do zapłaty Dietetyk.pl Opłat w wysokości określonej w Cenniku lub innych obowiązujących cennikach oraz w sposób określony w Umowie.
  • Brak Opłaty lub jej części w terminie 14 dni od wystawienia przez Dietetyk.pl faktury spowoduje zawieszenie usług Dietetyk.pl w ramach Aplikacji i zablokowanie Konta Usługodawcy. Wznowienie usług i odblokowanie konta nastąpi w terminie 12 godzin w najbliższym dniu roboczym po przesłaniu drogą mailową dowodu zapłaty całej należności wraz z ustawowymi odsetkami.
 • Uprawnienia i odpowiedzialność Dietetyk.pl
  • Dietetyk.pl jest uprawniony do przeprowadzenia działań weryfikacyjnych mających na celu kontrolę treści umieszczonych w Aplikacji oraz Kontach i Profilach pod względem ich autentyczności oraz zgodności z Regulaminem. Dietetyk.pl jest uprawniona do usunięcia informacji, zdjęć, które w jakikolwiek sposób są sprzeczne z prawem, naruszają prawa osób trzecich, dobre obyczaje, zasady uczciwej konkurencji lub postanowienia Regulaminu, o czym Dietetyk.pl powiadomi Usługodawcę. Dietetyk.pl jest uprawniona do zablokowania Konta Usługodawcy, który narusza postanowienia Regulaminu.
  • W przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń do Dietetyk.pl lub też żądania udostępnienia danych Usługodawcy przez uprawnione organy lub przez podmiot zamierzający dochodzić roszczeń, Dietetyk.pl jest uprawniona do zapoznania się ze stanem faktycznym oraz do ewentualnego zabezpieczenia i przekazania danych Usługodawcy i innych informacji zamieszczonych w Aplikacji, niezbędnych do realizacji i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub spełnienia żądań.
  • Dietetyk.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników za lub związanej z Usługą, w tym dokonaniem płatności za Usługę. Ponadto Dietetyk.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
   • przerwy w funkcjonowaniu Aplikacji powstałe z przyczyn niezależnych od Dietetyk.pl, w szczególności za przerwy spowodowane: katastrofami naturalnymi, działaniami wojennymi, działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami łączy dostawców Internetu lub energii elektrycznej, awariami sprzętu i innymi, niezależnymi od dobrej woli i działań Dietetyk.pl.
   • problemy lub utrudnienia techniczne po stronie Usługodawcy związane z działaniem sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego, które utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie z Aplikacji lub z usług oferowanych za jej pośrednictwem,
   • autentyczność, rzetelność, poprawność, prawdziwość, kompletność danych i informacji zamieszczonych w Aplikacji przez Użytkowników oraz przekazywanych pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Aplikacji,
   • szkody spowodowane przez Użytkowników w związku z funkcjonowaniem Aplikacji lub ich działalnością w niej, w tym związane z naruszeniem przez nich Regulaminu, nieuprawnionym wykorzystaniem danych udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji, podaniem danych i informacji nieprawdziwych, niekompletnych, nieaktualnych, lub zaniechaniem ich aktualizacji,
   • szkody spowodowane przez Użytkowników poprzez naruszenie praw osób trzecich, a także szkody spowodowane działaniem osób trzecich,
  • Dietetyk.pl ponosi odpowiedzialność wobec Usługodawców wyłącznie za szkody poniesione przez Usługodawców na skutek korzystania z Aplikacji, które powstały wyłącznie z winy umyślnej Dietetyk.pl.
  • Dietetyk.pl zastrzega prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usług w przypadku awarii, przeglądów lub modernizacji systemu teleinformatycznego należącego do Dietetyk.pl. W przypadku całkowitego wyłączenia funkcjonowania Aplikacji na stronie internetowej Dietetyk.pl zostanie opublikowany stosowny komunikat. W przypadku zaprzestania świadczenia usług na łączny okres dłuższy niż 4h w miesiącu kalendarzowym Usługodawca będzie uprawniony do żądania obniżenia Opłaty za dany miesiąc o kwotę w wys. 1 zł za każdą godzinę ponad wskazany powyżej wymiar czasowy.
  • Dietetyk.pl może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym w przypadkach braku zapłaty Opłaty w terminie 14 dni lub naruszenia przez Usługodawcę postanowień w punktach III.5, III.6 lub III.7 Regulaminu W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Dietetyk.pl w trybie natychmiastowym następuje trwałe zablokowanie Konta Usługodawcy oraz wszelkich związanych z nim danych i informacji. Trwałe zablokowanie Konta Usługodawcy przez Dietetyk.pl jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Dietetyk.pl Umowy w trybie natychmiastowym. O trwałym zablokowaniu Konta, Dietetyk.pl powiadamia Usługodawcę. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Dietetyk.pl w trybie natychmiastowym oraz trwałym zablokowaniu Konta, Usługodawcy nie przysługują względem Dietetyk.pl żadne roszczenia z tym związane.
 • Reklamacje
  • Nieprawidłowości w działaniu Aplikacji mogą być reklamowane przez Usługodawców poprzez stosowne zawiadomienie Dietetyk.pl.
  • Reklamacje należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres kklim@dietetyk.pl.
  • Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadkach zawiłych lub gdy rozpoznanie reklamacji nie będzie możliwe w powyższym terminie z przyczyn niezawinionych przez Dietetyk.pl, Dietetyk.pl zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu na rozpoznanie reklamacji.
  • Dietetyk.pl zastrzega sobie prawo żądania od reklamującego udzielenia informacji lub wyjaśnień w sytuacji, gdy wymaga tego rozpoznanie reklamacji. Wyjaśnienia lub informacje powinny być udzielone przez Usługodawcę w terminie 7 dni. W przypadku uchybienia temu terminowi Dietetyk.pl jest uprawniona do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
  • Decyzja Dietetyk.pl w przedmiocie reklamacji będzie wysłana na adres email wskazany w Umowie lub Rejestracji.
 • Wymagania Techniczne
  • W celu korzystania z Aplikacji po stronie Użytkownika muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej: Internet Explorer (w wersji 9 i wyższych), Chrome (w wersji 30 i wyższych), FireFox (w wersji 34 i wyższych), Opera (w wersji 12 oraz w wersjach 30 i wyższych); z włączoną obsługą JavaScript. Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768 pikseli.
  • Korzystanie z Aplikacji na urządzeniu mobilnym wymaga dysponowania sprawnym urządzeniem mobilnym. Usługodawca we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność powinien zadbać o spełnienie wymogów technicznych urządzenia mobilnego, jego konfigurację, aktualność oprogramowania oraz dostęp do Internetu.
  • Wymogi jakie muszą spełniać urządzenia mobilne: system operacyjny Android w wersji nie starszej niż 4.03 lub system operacyjny iOS (Apple) w wersji nie starszej niż 8.0.
  • Wymogi jakie muszą spełniać komputery (laptopy, PC): możliwość uruchomienia przeglądarki internetowej Chrome, w najnowszej dostępnej wersji, oraz dostęp do sieci internet.
  • Dietetyk.pl posługuje się plikami typu cookies, które umożliwiają gromadzenie informacji związanych z korzystaniem z Aplikacji. Pliki cookies to pliki tekstowe, które zapisywane są na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających Aplikację, w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczących korzystania z Aplikacji. Brak włączonej obsługi plików cookies może powodować nieprawidłowości lub utrudnienia w funkcjonowaniu Aplikacji.
  • Większość stosowanych przeglądarek internetowych (np. Firefox, Google Chrome lub Internet Explorer) zawiera opcję odrzucenia polecenia przechowywania plików cookies. Użytkownik może samodzielnie tak ustawić przeglądarkę by móc odrzucać prośby o przechowywanie cookies w ogóle lub tylko wybranych cookies.
  • Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Aplikacji należy udostępnianie danych do logowania osobom do tego niepowołanym, które mogą w sposób celowy zmienić konfigurację Profilu Usługodawcy. Dotyczy to w szczególności istotnych elementów Profilu takich jak rodzaje oferowanych Usług, cenniki, zdjęcia, oraz inne informacje o Usługodawcy. W związku z tym, zalecane jest zachowanie w tajemnicy haseł do systemu, a także odrębne skonfigurowanie dostępu do Aplikacji dla pracowników Usługodawcy.
 • Dane osobowe
  • Administratorem danych osobowych Usługodawców jest Dietetyk.pl - Spotbeans Sp. z o.o., Zbożowa 4a lok. 2, 71-653 Szczecin
  • Dietetyk.pl przetwarza dane, w tym dane osobowe, Usługodawcy jedynie w zakresie umożliwiającym prawidłowe świadczenie usług i prawidłową realizację Umowy, co obejmuje także m.in. wysyłanie na adres email Usługodawcy wiadomości systemowych oraz informacji w przedmiocie utrudnień, przerw technicznych czy zmian w sposobie działania Aplikacji lub systemu teleinformatycznego Dietetyk.pl.
  • Dane osobowe Usługodawcy nie będą udostępniane przez Dietetyk.pl bezpośrednio innym podmiotom, ale z właściwości Aplikacji wynika, że dostęp do danych w Profilu Usługodawcy, w tym danych osobowych udostępnionych przez Usługodawców w Profilu będą mieli Użytkownicy oraz wszyscy użytkownicy sieci Internet.
  • Dane osobowe podawane są przez Usługodawców dobrowolnie, ale są niezbędne do świadczenia usług przez Dietetyk.pl. Usługodawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
  • Dietetyk.pl podejmuje wymagane działania techniczne niezbędne do ochrony danych wprowadzonych do Aplikacji.
  • Wszelkie informacje na temat wykorzystania danych osobowych, jak również dostępu do ich treści, sposobu aktualizacji lub cofnięcia zgody na ich wykorzystywanie należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres kklim@dietetyk.pl.
  • Administratorami danych osobowych Klientów w zakresie informacji na temat korzystania przez Klientów z Usług świadczonych przez Usługodawców oraz danych pracowników Usługodawców są poszczególni Usługodawcy, a Dietetyk.pl przetwarza te dane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, jako podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych. Dietetyk.pl przetwarza powierzone dane jedynie w celu świadczenia usług na rzecz Usługodawców. Dietetyk.pl umożliwia Usługodawcom zawarcie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych.
  • Dietetyk.pl nie odpowiada za zakres danych osobowych Klientów zbieranych przez Usługodawców i za legalność zbierania tych danych przez Usługodawców. Ze względu na wymagania ustawowe, Usługodawca powinien powstrzymać się od przetwarzania za pomocą Aplikacji danych, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Postanowienia końcowe
  • Dietetyk.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane w postaci tekstu jednolitego wraz z informacją o ich dokonaniu na stronie internetowej www.dietetyk.pl
  • Nowe brzmienie Regulaminu obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie www.dietetyk.pl Usługodawca może nie zaakceptować zmian Regulaminu poprzez żądanie usunięcia Konta w terminie 7 dni. W przypadku, braku takiego żądania przyjmuje się, że Usługodawca zaakceptował nowy Regulamin.
 • Załącznik do Regulaminu dla Klienta oraz Regulaminu dla Biznesu
  re: Dokonywanie Płatności Kartą Płatniczą
  • Niniejszy Załącznik określa warunki dokonywania przez Klienta płatności na rzecz Usługodawcy z tytułu wykonanej Usługi przy użyciu karty płatniczej.
  • Poniższe warunki obowiązują łącznie odpowiednio z Regulaminem dla Klientów oraz Regulaminem dla Biznesu dostępne https://dietetyk.pl/regulamin. Wyrazy pisane z dużej litery posiadają znacznie jak w Definicjach ustanowionych w wyżej wymienionych Regulaminach.
  • Dietetyk.pl nie zbiera, nie gromadzi i nie przechowuje danych o kartach płatniczych Klientów. Dietetyk.pl nie obsługuje bezpośrednio transakcji płatniczych oraz nie jest dostawcą usług płatniczych ani instytucją płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (dalej: „ustawa o usługach płatniczych”).
  • Płatności dokonywane kartą płatniczą przez Klienta na rzecz Usługodawcy z tytułu wykonanej Usługi rozliczane są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.
  • Klient może u Usługodawców, którzy posiadają aktywną opcję płatności kartą, dokonać zapłaty za wykonaną Usługę kartą płatniczą (w tym zarówno kartą kredytową lub kartą debetową) pod warunkiem, że rachunek karty płatniczej zawiera wystarczające środki a karta nie jest zastrzeżona lub nieważna. System płatności jest dostosowany do obsługi kart płatniczych takich jak: Visa, Mastercard oraz American Express. Natomiast, zakres akceptowanych poszczególnych kart kredytowych lub debetowych znajduje się w lokalu Usługodawcy.
  • Klient podejmuje niezbędne środki służące zapobieżeniu naruszeniu indywidualnych zabezpieczeń karty płatniczej, w szczególności jest obowiązany do przechowywania kart płatniczych z zachowaniem należytej staranności oraz nieudostępniania ich osobom nieuprawnionym.
  • Usługodawca może odmówić przyjęcia zapłaty kartą płatniczą przez Klienta w przypadku: 1) upływu terminu, do którego jest możliwe korzystanie z karty płatniczej; 2) zablokowania karty płatniczej; 3) niezgodności podpisu osoby upoważnionej do używania karty płatniczej na karcie płatniczej identyfikującej taką osobę z podpisem na dokumencie obciążeniowym; 4) odmowy okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość w przypadku, uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości osoby posługującej się kartą płatniczą; 5) stwierdzenia posługiwania się kartą płatniczą przez osobę nieuprawnioną; 6) braku możliwości dokonania akceptacji transakcji płatniczej.
  • W związku z tym, że Dietetyk.pl nie jest instytucją płatniczą ani dostawcą usług płatniczych, w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych, wszelkie reklamacje dotyczące płatności dokonanych kartą płatniczą należy zgłaszać bezpośrednio do poszczególnych dostawców usług płatniczych odpowiednio Klienta lub Usługodawcy lub do wystawcy instrumentu płatniczego Klienta. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z warunkami danego dostawcy usług płatniczych lub wystawcę instrumentu płatniczego Klienta. Reklamacje dotyczące płatności składane do Dietetyk.pl będą przekazywane poszczególnym dostawcom usług płatniczych odpowiednio Klienta lub Usługodawcy, o czym Klient lub Usługodawca zostanie powiadomiony drogą mailową. Dietetyk.pl nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki opóźnienia bądź zwłoki w przekazaniu reklamacji do dostawców usług płatniczych za pośrednictwem Dietetyk.pl.
  • Każdy z Usługodawców może stosować inne zasady dotyczące Rezerwacji, kosztów anulowania Rezerwacji, wysokości przedpłaty oraz skutków lub kosztów niepojawienia się Klienta u Usługodawcy. Anulowanie Rezerwacji może powodować konieczność zapłaty dodatkowych opłat lub utratę przedpłaconej kwoty. Niepojawienie się u Usługodawcy może oznaczać utratę przedpłaty. Przed dokonaniem Rezerwacji należy zapoznać się z zasadami dotyczącymi Usługi; w tym w szczególności: kosztów anulowania Rezerwacji, wysokości ewentualnej przedpłaty, a także kosztów niepojawienia się Klienta; obowiązującymi u danego Usługodawcy. Wszelkie reklamacje Klienta wobec Usługodawcy związane z Usługą oraz jej rozliczeniem w tym przedpłatami lub zwrotami płatności, powinny być zgłaszane wyłącznie bezpośrednio do Usługodawcy.
  • Kwota należna na rzecz Usługodawcy z tytułu płatności za Usługę dokonanej kartą płatniczą przez Klienta będzie przekazana na rachunek jego dostawcy usług płatniczych w terminie 2-3 dni roboczych od dnia akceptacji transakcji płatniczej pod warunkiem, że dostawca usług płatniczych Klienta wykona w całości transakcję płatniczą zainicjowaną przez Klienta. Kwota należna Usługodawcy zostanie pomniejszona o wszelkie aktualnie obowiązujące opłaty dostawców usług płatniczych oraz instytucji płatniczych, a także o prowizję Dietetyk.pl wyliczoną zgodnie z obowiązującym cennikiem usług Dietetyk.pl.