ocena dietetyka

Dietetyk Marta Banaszak

Specjalizacja

Adres Gabinetu

ul. Błażeja 9 /88D , 61-608 Poznań

Doświadczenie i kwalifikacje

certyfikat
  • Studia wyższe (licencjat)
  • Studia wyższe (magisterskie)
2 lat doświadczenia w zawodzie

O mnie

Absolwentka Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierunku dietetyka (studia licencjackie oraz magisterskie).

Na co dzień pra­cu­je w Gi­ne­ko­lo­gicz­no­-Po­łoż­ni­czym Sz­pi­ta­lu Kli­nicz­nym im. K. Marcinkowskiego przy uli­cy Pol­nej w Po­zna­niu.

Spe­cja­li­zu­je się w ży­wie­niu ko­biet w cią­ży, w okre­sie lak­ta­cji oraz ży­wie­niu dzie­ci (również z autyzmem). Zaj­mu­je się tak­że re­duk­cją nadwa­gi i oty­ło­ści oraz ży­wie­niem w cho­ro­bach cy­wi­li­za­cyj­nych.
Pro­wa­dzi kon­sul­ta­cje ży­wie­nio­we oraz ukła­da die­ty in­dy­wi­du­al­nie do­pa­so­wa­ne do pa­cjen­ta.

Pro­wa­dzi wy­kła­dy oraz warsz­ta­ty w przed­szko­lach w ra­mach pro­gra­mu „Zdro­wo je­my, zdro­wo ro­śnie­my”.

Usługi

Konsultacja dietetyczna Czas trwania: 60 min Cena: 80 zł
Konsultacja dietetyczna trwa około 1 godziny. Podczas wizyty zbierany jest szczegółowy wywiad zdrowotny i żywieniowy. Dotyczy on m.in. nawyków pacjenta, dotychczasowych przyzwyczajeń, preferencji smakowych, chorób i związanych z nimi zaleceń lekarskich. Przeprowadzona zostaje edukacja żywieniowa. Wykonana jest analiza składu ciała na profesjonalnym analizatorze InBody 120. Ustalone zostają oczekiwania pacjenta, cel współpracy oraz częstotliwość kolejnych spotkań.
Wizyta kontrolna Czas trwania: 30 min Cena: 50 zł
Wizyta kontrolna trwa około pół godziny. Częstotliwość wizyt ustalana jest indywidualnie z każdym pacjentem, w zależności od jego potrzeb. Podczas tych spotkań omówione zostają trudności, które pojawiły się w okresie pomiędzy wizytami. Wykonana zostaje ponowna analiza składu ciała. Ustalone zostają szczegóły dalszej pracy. Dokonywana jest także dalsza edukacja żywieniowa pacjenta.